Thursday, July 18, 2013

The most tolerant countries in the world

Article: "World Values Survey"
Two Swedish economists have searched for answers of the question whether economic freedom makes people more or less racist. They decided to look at data from a study called "The World Values ​​Survey." It asked questions of a different nature, one of which is "What kind of people you do not want as neighbors?". One of the possible answer is "people of a different race." People from 81 countries around the world took part in the survey. The study has taken into consideration how many people gave the answer "people of a different race" to this question. One of the conclusions is that economic freedom is not related to racism. Most tolerant are the U.S., UK, Canada, Australia, New Zealand and Latin America. Scandinavian countries are also some of the highly tolerant nations.

Статия: “Изследване на световните ценности”
Двама шведски икономисти са потърсили отговор на въпроса дали икономическата свобода прави хората повече или по-малко расисти. Те решават да го потърсят в данни от проучване, наречено Изследване на световните ценности. В него са зададени въпроси от различно естество, като един от тях е „Какви хора не бихте искали за съседи?“. Един от възможните отговори е „хора от различна раса“. Анкетирани са хора от 81 държави по света. В проучването е взето под внимание какъв е броят на хората, дали отговор „хора от различна раса“ на този въпрос. Едно от заключенията е, че икономическата свобода няма връзка с расизма. Най-толерантни са САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Латинска Америка. Скандинавските държави също са с висок резултат за толерантност.

No comments:

Post a Comment